Scanner CS+

Rexan CS+

Automaticky pracujúci 3D skener, vybavený naklápacím a otočným stolom, má jednoduché ovládanie.

Naskenovaná lopatka

Metrológia

Softvér Geomagic CONTROL určený pre metrológiu – vyhodnotenie tvaru voči modelu, zobrazenie odchýlok...

Scanner REXCAN 4

Rexcan 4

Moderný 3D skener určený pre presné a rýchle skúmanie súčastí.

3D meracie skenery Solutionix

Skenovanie, alebo scanning 3D objektov sa stal takmer módnou záležitosťou. Napriek tomu si myslíme, že pojmy ako skener, alebo scanner treba trochu vysvetliť a priblížiť všetkým záujemcom.

Všeobecne je 3D skener zariadenie, ktoré analyzuje reálny svet objektov pre zber údajov o ich tvare a prípadne aj vzhľade (napr. farba). Zhromaždené údaje potom môžu byť použité na konštrukciu či tvorbu digitálnych trojrozmerných modelov

Pre bezdotykové optické skenovanie sa využíva okrem laserových skenerov predovšetkým metóda premietania sústavy svetlých a tmavých prúžkov (pattern of light), inými slovami – štruktúrovaného svetla – na meraný objekt.

Sústava svetlých a tmavých prúžkov sa premieta na predmet buď pomocou LCD projektora alebo iného stabilného zdroj svetla. Kamera, ktorá sníma zdeformované prúžky, vypočítava vzdialenosť každého bodu v zornom poli pomocou výkonného softvéru. Presnosť je daná predovšetkým rozlíšením CCD prvku kamery.

Výhodou štruktúrovaného osvetlenia skenermi 3D je rýchlosť a presnosť. Miesto skenovania jedného bodu v čase, skenery so štruktúrovaným svetlom skenujú viac bodov, alebo celé zorné pole kamery naraz. Skenovanie celého zorného poľa v zlomku sekundy generuje profily, ktoré sú exponenciálne presnejšie než laserová triangulácia. Tým sa znižuje alebo eliminuje problém chýb z prípadného pohybu skenovaného predmetu. Skenovacie systémy s až 5 megapixelovým fotoaparátom zachytia až 5 000 000 dátových bodov v každej snímke a dosahujú vysokú presnosť.

Pre použitie skenerov v technickej praxi – meranie rozmerov, porovnanie s CAD modelom, či reverse enginering (spätné získanie modelu) neznámeho tvaru, je dôležité správne vyhotovenie hardvéru skenera, jeho optiky aj CCD kamery vrátane čo najpresnejšej kalibrácie pred samotným skenovaním.

Ďalšie podrobnosti o 3D skeneroch, ktoré ponúkame, nájdete na stránkewww.deom.cz

Kontaktujte nás

Tel.:+420 257 290 965

E-mail:deom@deom.cz

Navštívte nás

Internet:www.deom.cz

Výstavy:MSV Brno, MSV Nitra, ...

Poštová adresa:

Jinonická 80, Praha 5, 158 00

Obor činnosti

3D-Scannery

Scanner CS+

Rexan CS+

Automaticky pracující 3D scanner, vybavený naklápěcím a otočným stolem, má jednoduché ovládání.

Naskenovaná lopatka

Metrologie

Software Geomagic CONTROL určený pro metrologii - vyhodnocení tvaru vůči modelu, zobrazení odchylek...

Scanner REXCAN 4

Rexcan 4

Moderní 3D scanner určený pro přesné a rychlé zkoumání součástí.

3D měřicí scannery Solutionix

Skenování, nebo scanning 3D objektů se stal takřka módní záležitostí. Přesto si myslíme, že pojmy jako skener, nebo scanner je třeba trochu vysvětlit a přiblížit všem zájemcům.

Obecně 3D scanner je zařízení, které analyzuje reálný svět objektů pro sběr údajů o jejich tvaru a případně i vzhledu (např. barva). Shromážděná data pak mohou být použita ke konstrukci, či tvorbě digitálních trojrozměrných modelů.

Pro bezdotykové optické skenování se využívá kromě laserových scannerů především metoda promítání soustavy světlých a tmavých proužků (pattern of light), jinými slovy - strukturovaného světla - na měřený objekt.

Soustava světlých a tmavých proužků se promítá na předmět buď pomocí LCD projektoru nebo jiného stabilního zdroj světla. Kamera, která snímá zdeformované proužky, vypočítává vzdálenost každého bodu v zorném poli pomocí výkonného software. Přesnost je dána především rozlišením CCD prvku kamery.

Výhodou strukturovaného osvětlení skenery 3D je rychlost a přesnost. Místo skenování jednoho bodu v čase, skenery se strukturovaným světlem skenují více bodů, nebo celé zorné pole kamery najednou. Skenování celého zorného pole ve zlomku vteřiny generuje profily, které jsou exponenciálně přesnější než laserová triangulace. Tím se snižuje nebo eliminuje problém chyb z případného pohybu skenovaného předmětu. Skenovací systémy až s 5 megapixelovým fotoaparátem zachytí až 5000000 datových bodů v každém snímku a dosahují vysoké přesnosti.

Pro použití scannerů v technické praxi – měření rozměrů, porovnání s CAD modelem, či reverse enginering (zpětné získání modelu) neznámého tvaru, je důležité správné provedení hardware scanneru, jeho optiky i CCD kamery včetně co nejpřesnější kalibrace před vlastním scannováním.

Další podrobnosti o 3D scannerech, které nabízíme, naleznete na stráncewww.deom.cz

Kontaktujte nás

Tel.:+420 257 290 965

E-mail:deom@deom.cz

Navštivte nás

Internet:www.deom.cz

Výstavy:MSV Brno, MSV Nitra, ...

Poštovní adresa:

Jinonická 80, Praha 5, 158 00

Obor činnosti